Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Yli puolet ikäihmisistä kokee kuulevansa huonosti
Yli puolet ikäihmisistä kokee kuulevansa huonosti

Kuulemiseen liittyvät ongelmat ovat iso osa suomalaisten ikäihmisten arkipäivää. Yli puolet ikääntyneistä ei mielestään kuule riittävän hyvin. Kuitenkin vain kolmanneksella heistä on todettu lääkärissä kuulonalenema.


Nämä tulokset käyvät ilmi, Kuulonhuoltoliiton tekemästä Onnistuva ikääntyminen -tutkimuksesta. Tutkimuksessa kysyttiin ikäihmisiltä heidän kuulostaan, apuvälineiden käytöstä sekä yleensä tiedon- ja palvelujensaannista. Kyselyyn vastasi 424 yli 70-vuotiasta suomalaista.

Tietoa apuvälineistä ja kuulonhuollon palveluista liian vähän

Tutkimuksen mukaan ikääntyneillä ei ole tietoa siitä, minkälaisia apuvälineitä kuulon ongelmiin on ylipäätänsä tarjolla. Yli kolmannes vastaajista ei esimerkiksi osannut sanoa hyötyisivätkö he jostakin kuulon apuvälineestä.

Suurin osa ikääntyneistä kokee tiedonsaannin kuulonhuollon eri osa-alueista riittämättömäksi. 23 prosenttia arvioi tarvitsevansa yleistä ohjausta kuuloasioissa. Vain reilu kymmenesosa tutkimuksen vastaajista koki saaneensa riittävästi tietoa erilaisista kuulonhuollon palveluista, kuten kuntoutuksesta.

Vastaajat kertoivat saaneensa tietoa kuuloasioista yleensä terveydenhuollon henkilökunnalta ja näin toivotaan olevan myös tulevaisuudessa.

Kuulemisen lisäksi ikäihmiset kokevat ongelmia kuulokojeen käytössä. Vain 16 prosentilla tutkimukseen vastanneista oli kuulokoje käytössään. Samantyyppisiä tuloksia on saatu aiemmissakin tutkimuksissa. Lähes kolmannes kuulokojeen omistajista sanoi, ettei käytä kojetta säännöllisesti erilaisten ongelmien takia.

Koje saattaa vahvistaa häiritsevästi esimerkiksi ylimääräisiä hälyääniä. Jokin muu kuulon apuväline oli käytössä vain kuudella prosentilla vastaajista.

Kuuloon liittyvien palveluiden osalta vastauksista kävi ilmi, että kaikista eniten tarvetta on ikäihmisten kuulontutkimukselle.

Kuulovamma rajoittaa arjessa toimimista

Kuulovamman vaikutusta ikääntyneiden toimintakykyyn on tutkittu melko vähän. Kuulonhuoltoliiton tutkimukseen vastanneet ikäihmiset kertoivat kohtaavansa usein tilanteita, joissa taustamelu haittaa kuulemista. Ikääntyneet kokivat kuulon ongelmien rajoittavan arjessa toimimista.

Huonokuuloisista ikääntyneistä lähes kolmannes arvioi kuulovamman haittaavan päivittäistä elämäänsä paljon tai erittäin paljon. Erityisesti ne ikääntyneet, joilla kuulonalenema oli todettu lääkärissä, kokivat vamman usein arkeen vaikuttavana asiana.

Palvelujen turvaaminen

Syksyllä 2005 valmistunut tutkimus on osa Kuulonhuoltoliiton käynnistämää Onnistuva ikääntyminen -projektia, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projektin tavoitteena on turvata ikääntyneille hyvä arki parantamalla kuuloon liittyvien palvelujen saavutettavuutta.

Projektin puitteissa luodaan toimintamalli, jossa terveyskeskusten ja palvelukeskusten henkilökunta sekä järjestösektori yhdessä tuottavat hyviä ja saavutettavia kuulonhuollon palveluita ikääntyneille. Tyypillisimmät palvelut, kuten neuvonta ja ohjaus kuuloasioissa, pyritään saamaan osaksi palvelu- ja terveyskeskusten toimintaa.

Palvelujen uudelleenjärjestäminen on välttämätöntä, sillä kuulonkuntoutuksen tarpeessa olevien ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti.

Lähde: Kuulonhuoltoliitto

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy