Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku
SOPIMUSEHDOT
 
Terveysinfo.fi – hakemistopalvelu
 
1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Oy Scanria Ab:n (jäljempänä palveluntarjoaja) ylläpitämään Terveysinfo.fi -hakemistopalveluun, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.terveysinfo.fi, rekisteröintimaksun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.
 
2. Sopimuksen synty
Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta tarkoitukseen tehdyn rekisteröitymislomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen palveluntarjoajan asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti.
Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta sopimuskaudesta asiakkaalle lähetetään oikovedos www.terveysinfo.fi -palveluun tulevista tiedoista sekä lasku.  Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja www.terveysinfo.fi -palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet tai muutokset palveluntarjoajalle.
 
Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava mahdollisimman pian.
 
3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.
 
4. Osapuolten vastuut
Asiakkaan vastuulla on toimittaa palveluntarjoajalle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin. Palveluntarjoaja sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset Terveysinfo.fi -hakemistopalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet.
Palveluntarjoajalla ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.
Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot Terveysinfo.fi -hakemistopalvelussaan.
 
Palveluntarjoaja on oikeutettu keskeyttämään Terveysinfo.fi -hakemistopalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Palveluntarjoajalla ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.
 
5. Immateriaalioikeudet
Palveluntarjoajalla on täydet omistajan oikeudet Terveysinfo.fi -hakemistopalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun yhtiön etua loukkaavaan tarkoitukseen. Terveysinfo.fi -hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.
 
6. Asiakastietojen käyttö
Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.
 
7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden jaksoissa. Mikäli asiakas haluaa irtisanoa kestotilauksen, on asiasta ilmoitettava palveluntarjoajalle viimeistään kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle, eikä sanoa sopimusta irti kolmannen osapuolen toimesta, eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta irtisanojaksi.
 
8. Muutokset palvelussa
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Terveysinfo.fi -hakemistopalvelua, sen saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole. 
 
9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot
Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin Terveysinfo.fi -hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.
 
10. Liikasuorituksen palautus
Liikaa maksaneita asiakkaita pyydetään ilmoittamaan tilinumeronsa liikamaksun palautusta varten palvelun tarjoajalle. Tilinumeroilmoituksen voi tehdä laskutukseen joko sähköpostitse tai kirjepostilla.
1.3.2022 lähtien liikamaksun palautuksesta veloitettava palvelumaksu on 10 euroa. Käsittelymaksu veloitetaan, jos virhe maksussa johtuu maksajan huolimattomuudesta.
 
11. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 
12. Muuta
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.
 
13. Sopimuksen voimaantulo
Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 22.2.2022 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy