Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Työpaikan tuki voi parantaa syövän sairastaneen työkykyä
Työpaikan tuki voi parantaa syövän sairastaneen työkykyä

Työelämään palanneet rintasyövän sairastaneet kokevat työkykynsä vain hieman heikommaksi kuin muut.

Työkykyä alentaa mm. esimiehen ja työtovereiden välttelevä käyttäytyminen. Syövän sairastaneet vaihtavat harvoin työpaikkaa tai ammattia sairautensa takia.
 

Sen sijaan työn fyysinen kuormittavuus ja vähäinen esimiehen tuki myötävaikuttavat työpaikan vaihtamiseen. Näin todetaan Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin syövän sairastaneiden työhön paluuta, työelämän muutoksia ja työkykyä.
Uuden tutkimuksen mukaan työelämään palanneiden, rintasyövän sairastaneiden työkyky on vain hieman heikompi syöpää sairastamattomiin verrattuna siitä huolimatta, että osa sairastuneista kokee fyysisen ja henkisen työkykynsä alentuneen syövän takia. Kivessyöpäpotilaiden työkyky ei poikennut vertailuryhmän työkyvystä.

Vähän koulutusta saaneet ja ne, jotka saivat vähän tukea työpaikalta, kokivat työkykynsä huonommaksi kuin muut. Syövän sairastaneilla työkykyä alensi myös esimiehen tai työtovereiden välttelevä käytös.

Työpaikalla tunnetaan kyllä sympatiaa sairastunutta kohtaan. Hänen tarpeitaan ei aina kuitenkaan osata ottaa huomioon, koska ei tiedetä syövän ja siihen liittyvien hoitojen vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn. Sairastunut saattaa myös kokea asiat jonkin aikaa tavanomaista herkemmin.

Sairastuneiden työssä jaksamista tukevia johtamiskäytäntöjä tulisikin kehittää. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota solunsalpaajahoitoa saaneisiin ja niihin, joilla on muitakin pitkäaikaissairauksia, sillä he kokivat työkykynsä muita sairastuneita huonommaksi.

Vain 8 prosenttia syövän sairastaneista vaihtoi työpaikkaa sairautensa takia. Työpaikan vaihtamiseen johti yleisimmin työn fyysinen kuormittavuus. Työpaikkaa vaihtoivat muita useammin myös ne, jotka olivat saaneet vähän tukea esimieheltä tai työterveyshuollolta.

Esimiehen tuella, työn fyysisen kuormituksen keventämisellä ja työtehtävien suunnittelulla sekä terveydenhuollon neuvonnalla voidaan todennäköisesti auttaa syövän sairastaneita jatkamaan työssään.


Lähde: Työterveyslaitos
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy