Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Psykoottiset häiriöt ovat luultua yleisempiä
Psykoottiset häiriöt ovat luultua yleisempiä

Yli kolme prosenttia suomalaisista sairastuu psykoottiseen häiriöön elämänsä aikana. Luku on selvästi suurempi kuin aikaisemmin on arvioitu.

Maamme yleisimpään psykoosisairauteen, skitsofreniaan, sairastuu noin prosentti suomalaisista. Mielialaoireisiin psykooseihin sairastuu runsas puoli prosenttia väestöstä.
 

Päihdepsykoosit, erityisesti alkoholipsykoosit, ovat yleisiä keski-ikäisillä miehillä ja ruumiillisen sairauden aiheuttamat psykoosit vanhuksilla. Monien psykoosia sairastavien ongelmia ovat alhainen koulutus- ja tulotaso, työelämän ulkopuolelle jääminen, varhainen eläköityminen sekä yksin eläminen.

Nämä tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan Jonna Perälän väitöstutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monet suomalaiset sairastuvat elämänsä aikana psykoottisiin häiriöihin. Tutkimus perustuu vuosina 2000-2001 toteutettuun Terveys 2000 -väestötutkimukseen ja siitä tehtyyn Psykoosit Suomessa -jatkotutkimukseen.

Psykoosit ovat vaikeita mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy ajoittainen todellisuuden tajun vakava häiriintyminen ja toimintakyvyn tilapäinen tai pysyvä heikkeneminen. Psykoosien oireita ovat harhaluulot, kuuloharhat ja outo käyttäytyminen sekä tunne-elämän latistumisen ja aloitekyvyn heikentymisen kaltaiset oireet. Jos psykoosiin liittyy ajatustoiminnan häiriöitä, puhe saattaa olla vaikeasti seurattavaa ja hajanaista. Psykoosit jaetaan skitsofreniaryhmän psykooseihin, mielialaoireisiin psykooseihin ja päihteisiin tai ruumiilliseen sairauteen liittyviin psykooseihin.

Psykoosien esiintyvyydessä ilmeni merkittäviä alueellisia eroja. Psykoosiin sairastutaan eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa ja vähiten Lounais-Suomessa. Myös skitsofreniaan sairastuneita on Pohjois-Suomessa kolme kertaa enemmän kuin Lounais-Suomessa. Alueellisessa vaihtelussa syntymäpaikka oli tärkeämpi tekijä kuin nykyinen asuinpaikka. Pohjois-Suomessa syntyneiden todennäköisyys sairastua skitsofreniaan oli yli 7-kertainen ja muuhun ei-mielialaoireiseen psykoosiin 3-kertainen verrattuna Lounais-Suomessa syntyneisiin.

Psykoosisairaudet ovat kansanterveydellinen ongelma ja kuormittavat sekä yksilöä että yhteiskuntaa. Alueellisia eroja aiheuttavia tekijöitä olisikin tutkittava tarkemmin, jotta ennaltaehkäisyä voitaisiin kehittää. Sairastavuuden alueelliset erot tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun resursoidaan alueellisia hoitojärjestelmiä.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy