Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Riskiryhmiin kuuluvilla runsaasti terveyteen ja talouteen liittyviä ongelmia
Riskiryhmiin kuuluvilla runsaasti terveyteen ja talouteen liittyviä ongelmia

Terveyteen ja talouteen liittyvät ongelmat kasautuvat yhä useammin samoille henkilöille. Esimerkiksi työmarkkinatuen saajista yli 70 prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa vaikeana ja melkein joka toisella on pysyvä vamma tai sairaus.

Näin ollen heidän työllistymistään voisi helpottaa ja hyvinvointiaan lisätä parantamalla työttömien psykososiaalisen tuen ja terveyspalvelujen saatavuutta velvoitteiden ja sanktioiden sijaan.
 

Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta tutkimuksesta, joka toteutettiin Itä-Suomen yliopiston, Kelan ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tutkimuksen mukaan myös vangeilla on runsaasti sairauksia. Esimerkiksi mielenterveyden häiriöitä oli miesvangeista 78 prosentilla ja naisvangeista 85 prosentilla. Myös päihderiippuvaisten vankien määrä on huomattavasti kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Miehistä 75 prosenttia ja naisista 77 prosenttia oli päihderiippuvaisia.
Huono-osaisuus vaikuttaa luottamukseen ja seuraaviin sukupolviin

Taloudellinen huono-osaisuus on vahvasti yhteydessä muihin elämänalueisiin. Se ilmenee muun muassa tyytymättömyytenä elämään, terveysongelmina sekä heikentyneenä luottamuksena muihin ihmisiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi päihdetyön asiakkaat luottavat toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin keskimääräistä vähemmän. Heidän luottamustaan heikensi elämisen epävarmuus, joka johtui muun muassa väkivallan pelosta ja menojen kontrolloimattomuudesta. Kokemukset omien raha-asioiden kanssa selviämisestä sekä fyysinen turvallisuuden tunne lähisuhteissa puolestaan lisäsivät luottamusta instituutioihin ja toisiin ihmisiin. Asunnottomien ja ruokajonojen asiakkaiden luottamukseen vaikuttavat yhteiskunnan antama tuki sekä kokemukset palvelujen ja avun riittävyydestä.

Vanhempien ongelmat vaikuttavat myös lasten tulevaisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että oikeuspsykiatristen potilaiden lapsuudenperheissä esiintyi selvästi keskimääräistä enemmän alkoholi- ja mielenterveysongelmia, perheväkivaltaa ja pidempiaikaisia taloudellisia vaikeuksia.

Tutkijoiden mukaan erilaisilla sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi vaikuttaa huono-osaisten tilanteeseen. Tulokset osoittavat, että huono-osaisuutta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa olisi syytä ottaa huomioon myös ihmisten omat kokemukset.

Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa -tutkimuksessa kartoitettiin vankien, työmarkkinatuen saajien, asunnottomien, oikeuspsykiatrian potilaiden sekä päihdetyön ja ruokajonojen asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, sosiaalisia taustoja sekä heille suunnattuja palveluja ja tulonsiirtoja.

Lähde: Kela

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy